Общи условия и официални правила на играта „Открий превода!“

#DiscoverTranslation
#EDLangs

1. Организатор и правила на играта

Организатори на играта „Открий превода!“ са Европейската комисия в България и Британски съвет – България в партньорство с културните институти на държавите от ЕС (EUNIC) и посолствата на някои други европейски държави.

Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Британски съвет – България с адрес:
гр. София 1504, ул. „Кракра“ № 7. За контакти: телефон 02 9424344, уебсайт http://www.britishcouncil.bg.

Настоящите официални правила са достъпни за целия период на играта на интернет страницата http://edl-events-bulgaria.eu

Организаторите запазват правото си да допълват или променят правилата и се задължават да спазват техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на страницата на играта http://edl-events-bulgaria.eu за промени в настоящите правила.

2. Продължителност и обхват на играта

Играта „Открий превода!” ще се проведе в ограничен период от време. Организаторите си запазват правото да прекратят играта по всяко време, като информират всички регистрирани потребители за прекратяването на играта.

Периодът за провеждане на играта е от 17:00 ч. на 1 септември до 12:00 ч. на 28 септември 2020 г.

3. Условия за участие в играта

Право на участие в играта имат всички граждани на територията на Република България, без ограничение във възрастта. Всеки участник в играта може да участва само веднъж, с една регистрация.

4. Правила на играта

4.1. Начин на провеждане
Участниците трябва да отговорят на въпроси от викторина чрез попълване на онлайн формуляр. Играта започва на 01.09.2020 година в 17:00 часа и продължава до 12:00 часа на 28.09.2020 година.

Всеки участник трябва да въведе коректно необходими данни, които ще бъдат поискани при започване на играта. Регистрацията на участника включва следните данни: валидна електронна поща, телефонен номер и съгласие, че участникът е запознат с Общите условия и Правила на играта.

4.2. Механизъм на играта
Играта „ Открий превода!“ се състои от 18 въпроса, предоставени от културните институти на държавите — членки на ЕС (EUNIC), и културните отдели на някои посолства в България. Играта се провежда в рамките на събитията, посветени на Европейския ден на езиците (#EDLangs) — 26 септември — и цели популяризирането на културното богатство на езиците на Европа и професията на преводача #DiscoverTranslation).

Всеки участник, който направи регистрация, трябва да опита да отговори на всички въпроси. За всеки въпрос има посочени три възможни отговора, измежду които участникът трябва да избере един-единствен верен отговор. Участникът има възможност да се връща назад и да променя посочените отговори.

5. Награди

 • Първа награда — таблет.
 • Втора награда — подаръчен ваучер на стойност 240 лв. за покупка от книжарница.
 • Трета награда — подаръчен ваучер на стойност 160 лв. за покупка от книжарница.

Тримата печеливши участници се определят чрез жребий на случаен принцип. В жребия участват всички участници, отговорили вярно на всички въпроси. Ако няма участници отговорили вярно на всички въпроси, класирането и разпределението на наградите става според броя на верните отговори на участниците.

Печелившите участници и верните отговори ще бъдат обявени на интернет страницата http://edl-events-bulgaria.eu на 28 септември 2020 г. в 17:00 ч. и на Фейсбук страниците на участващите организации.

Организаторите ще се свържат с печелившите участници по електронна поща или по телефон на 28 септември 2020 г.

В случай, че по време на играта бъде установено, че един и същи участник се е регистрирал повече от един път и е спечелил повече от една награда, то за валидна регистрация се смята първата по време регистрация и организаторите имат право да откажат следващите награди.

Организаторите имат ангажимент да се свържат с получателите на наградите по телефон или чрез съобщение, изпратено на имейл адреса, посочен във формата за регистрация.

Печелившите участници ще могат да получат наградите си след 28 септември 2020 г. или лично в сградата на Представителството на Европейската комисия, ул. „Раковски“ 124, София 1000; или на посочен пощенски адрес.

Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

Организаторите не носят отговорност в случай, че участникът не е предоставил валидни данни за контакт и с него не е бил установен контакт във връзка със спечелената от него награда.

6. Прекратяване на играта

Организаторите имат неотменимо право едностранно да прекратят играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила в случай на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторите не носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

7. Условия за обработване на личните данни на участниците в играта

 1. Британски съвет – България в качеството си на организатор обработва личните данни на всички участници в играта в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.
 2. С регистрацията си в играта участниците доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съобразно ЗЗЛД.
 3. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
 4. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаите, които са допустими съгласно ЗЗЛД.
 5. Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта.
 6. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.
 7. Всеки участник в играта има право съгласно ЗЗЛД да поиска:

7.1. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до организатора.

7.2. Да упражни и други негови права съгласно ЗЗЛД.

За да упражни правата си по т. 7.1 и т. 7.2, участникът трябва да изпрати на адреса на Британски съвет – България с адрес: гр. София 1504, ул. „Кракра“ № 7 (телефон 029424344, уебсайт http://www.britishcouncil.bg), писмено заявление до директора, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице или изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото подаване.

8. Други условия

 1. Организаторите на играта не носят отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имейл или пощенски адрес.
 2. Организаторите не поемат отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по време на играта.
 3. Организаторите на играта не са длъжни да водят кореспонденция за непечеливши претенции при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.
 4. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън техния контрол.
 5. Организаторите не носят отговорност във връзка с качеството на предоставената награда.
 6. 6. Организаторите могат да заличават регистрация на потребител в играта, ако е въведена невярна или непълна информация. Организаторите могат, но не са длъжни да информират участника по имейла за установеното несъответствие.
 7. 7. Възникнал спор между организаторите и участниците в играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд в гр. София.

С участието си в играта потребителят приема, че се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях!

Играйте!