Мисията на Държавния културен институт е да бъде интегрална част от международното културно сътрудничество и да съдейства за успешното изпълнение на външнополитическите приоритети на България със средствата на културната дипломация.

Водещ приоритет в дейността му е да стимулира и оказва експертно съдействие на българските дипломатически мисии за изпълнението на двустранни и многостранни културни проекти и прояви. Институтът подкрепя програми и инициативи, които поставят акцент върху културното многообразие и междукултурен диалог, като водеща тема в актуалния дневен ред на Европейския съюз.

В своята дейност Институтът се стреми да насърчава установяването на връзки между българските културни оператори и сродни на тях чужди с цел създаване на условия за успешното интегриране на националната култура в европейската и световна сцена, както и активните на полето културни организации за разширяване на географския периметър за популяризиране на образа на България и повишаване на интереса към нейната история, култура и съвременен облик.