Общи условия и официални правила на играта „Открий богатството на европейските езици!

#EDLangs

1. Организатор и правила на играта

Организатор на играта „Открий богатството на европейските езици!“ e „Ведена – информационни системи и решения“ ЕООД по поръчка на ГД „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Играта се реализира в партньорство с Института за български език при БАН.

Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е:

Ведена – информационни системи и решения ЕООД
гр. София 1619, ул. „Борован“ № 9
За контакти: dpo@vedena.net

Настоящите официални правила са достъпни за целия период на играта на интернет страницата https://edl-bulgaria.eu.

Организаторите запазват правото си да допълват или променят Правилата. В случай на такава промяна уведомления за това ще бъдат публикувани на страницата на играта https://edl-bulgaria.eu.

Участниците в Играта следва сами да проверяват на страницата на Играта https://edl-bulgaria.eu за промени в настоящите Правила.

2. Продължителност и обхват на играта

Играта „Открий богатството на европейските езици!” ще се проведе в ограничен период от време. Организаторите си запазват правото да прекратят Играта по всяко време, като информират всички регистрирани потребители за прекратяването на играта.

Периодът за провеждане на Играта е от 08:00 ч. на 6 септември до 23:59 ч. на 30 септември 2023 г.

3. Условия за участие в играта

Право на участие в Играта имат всички граждани на територията на Република България, без ограничение във възрастта. Всеки участник в Играта може да участва само веднъж, с една регистрация.

4. Правила на играта

4.1. Начин на провеждане
Участниците трябва да отговорят на въпроси от викторина чрез попълване на онлайн формуляр. Играта започва в 8:00 ч. на 6 септември и приключва в 23:59 на 30 септември 2023 г..

Всеки участник трябва да въведе коректно необходими данни, които ще бъдат поискани при започване на Играта. Регистрацията на участник включва следните данни:

 • име и фамилия
 • валидна електронна поща
 • телефонен номер

4.2. Механизъм на играта
Играта „Открий богатството на европейските езици!“ се състои от 26 въпроса. Играта се провежда в рамките на събитията, посветени на Европейския ден на езиците (#EDLangs) — 26 септември — и цели популяризирането на културното богатство на езиците на Европа.

Всеки участник, който направи регистрация, трябва да отговори на всички въпроси. За всеки въпрос има посочени четири възможни отговора, измежду които участникът трябва да избере един единствен верен отговор. Участникът има възможност да се връща назад и да променя посочените отговори.

5. Награди

 • Първа награда: Електронен четец PocketBook – Ink Pad Lite Touch, 9,7 инча диаметър на екрана
 • Втора награда: Електронен четец Pocketbook – Basic LUX 4, 6 инча диаметър на екрана
 • 10 трети награди: ваучери за Ozone на стойност 100 лв.

Дванайсетте печеливши участници се определят чрез жребий на случаен принцип. В жребия участват всички участници, отговорили вярно на всички въпроси. Ако няма участници, отговорили вярно на всички въпроси, класирането и разпределението на наградите става според броя на верните отговори на участниците. Участник, спечелил награда, не участва в жребия за оставащите награди.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 1 октомври 2023 г. и верните отговори ще бъдат обявени на интернет страницата https://edl-bulgaria.eu на 1 октомври 2023 г. в 12:00 ч. и на фейсбук страниците на участващите организации.

Организаторите ще се свържат с печелившите участници по електронна поща или по телефон в периода 2 до 10 октомври 2023 г.

В случай че по време на Играта бъде установено, че един и същи участник се е регистрирал повече от веднъж и е спечелил повече от една награда, то за валидна регистрация се смята първата по време регистрация и организаторите имат право да откажат следващите награди.

Организаторите имат ангажимент да се свържат с получателите на наградите по телефон и/или чрез съобщение, изпратено на имейл адреса, посочен във формата за регистрация.

Печелившите участници ще могат да получат наградите си след 30 октомври 2023 г. или лично в сградата на Представителството на Европейската комисия, ул. „Раковски“ 124, София 1000; или на посочен пощенски адрес. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.

Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

Организаторите не носят отговорност в случай че участникът не е предоставил валидни данни за контакт и с него не е бил установен контакт във връзка със спечелената от него награда.

6. Прекратяване на играта

Организаторите имат неотменимо право едностранно да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Правила, в случай на нарушение или злоупотреба с Правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторите не носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, които са резултат от такова прекратяване.

7. Условия за обработване на личните данни на участниците в Играта

 1. „Ведена – информационни системи и решения“ ЕООД, в качеството си на Организатор, обработва личните данни на всички участници в играта в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.
 2. С регистрацията си в Играта участниците доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на Организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съобразно ЗЗЛД.
 3. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
 4. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на други трети лица, с изключение на случаите, които са допустими съгласно ЗЗЛД.
 5. Организаторът поема задължението личните данни на участниците в Играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта.
 6. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.
 7. Всеки участник в Играта има право съгласно ЗЗЛД да поиска:

8.1. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до организатора.

8.2. Да упражни и други негови права съгласно ЗЗЛД.

За да упражни правата си по т. 8.1 и т. 8.2, участникът трябва да изпрати на адреса на „Ведена – информационни системи и решения“ ЕООД: гр. София 1619, ул. „Борован“ № 9 (телефон 0885 095757, dpo@vedena.net) писмено заявление до управителя, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице или изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото получаване.

8. Други условия

 1. Организаторите на Играта не носят отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имейл или пощенски адрес.
 2. Организаторите не поемат отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по време на Играта.
 3. Организаторите на Играта не са длъжни да водят кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичане на срока на Играта или по други подобни поводи.
 4. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън техния контрол.
 5. Организаторите не носят отговорност във връзка с качеството на предоставената награда.
 6. Организаторите могат да заличават регистрация на потребител в Играта, ако е въведена невярна или непълна информация. Организаторите могат, но не са длъжни да информират участника по имейла за установеното несъответствие.
 7. Възникнал спор между организаторите и участниците в Играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд в гр. София.
 8. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившият участник се счита за уведомен, че същата е облагаема с окончателен данък по смисъла на чл. 13 и чл. 38, ал. 14, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на ЗДДФЛ, във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградата, която се предоставя в настоящата Игра представлява облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. В рамките на тази Игра, наградите ще бъдат връчени през месец октомври 2023 г., при което за целите на данъчното облагане доходът (наградата) ще бъде получен в последното тримесечие на годината и организаторът няма да удържи окончателен данък, но лицето е длъжно да обяви дохода си в годишна данъчна декларация съгласно действащите разпоредби на ЗДДФЛ.

С участието си в Играта потребителят приема, че се е запознал с настоящите Правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях!